R&D

zzzl3

ISO стандартын дагуу иж бүрэн бөгөөд нарийн R & D үйл явц.
Багийн хэмжээ: 5
Шинэ бүтээгдэхүүн: Жилд 3-5 ширхэг
Патент: жилд 3-8 ширхэг
Туршилтын тайлан: Жилд 5-8 ширхэг
Сертификат: жилд 3-5 ширхэг